Beoordeeld met 9,3
085 4871441

Disclaimer

Licht en auto
Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Mobility Service Nederland BV (hierna genoemd Mobility Service). Door onze website te bezoeken ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden (hierna genoemd ‘disclaimer’). Wij verzoeken je deze disclaimer goed door te lezen. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van producten en diensten en deze disclaimer zijn de voorwaarden van de producten en diensten leidend.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mobility Service Nederland B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mobility Service Nederland B.V..

Intellectueel eigendom

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Mobility Service haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Mobility Service ziet af van elke vorm van aansprakelijkheid op dit gebied. Mobility Service kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade wegens incorrect functioneren van de website.

Website

Websites van derden

De website kan door middel van hyperlinks doorverwijzen naar websites van derden. Mobility Service selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Wijzigingen

Zonder voorafgaande aankondiging kan Mobility Service wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website of de disclaimer. Wij raden je aan met enige regelmaat onze website en disclaimer te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mobility Service Nederland B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Mobility Service Nederland B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mobility Service Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Voorzienbare prijsverhogingen

Wij willen transparant zijn over ons leasetariefbeleid en willen onze klanten informeren over mogelijke, voorzienbare prijsverhogingen. Hoewel wij streven naar stabiele leasetarieven, kan het voorkomen dat bepaalde kosten, zoals verzekeringspremies of motorrijtuigenbelastingen, onderhevig zijn aan veranderingen die buiten onze controle liggen. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om onze leasetarieven aan te passen om deze extra kosten te dekken. Wij zullen echter altijd trachten om onze klanten tijdig op de hoogte te stellen van eventuele tariefaanpassingen en streven ernaar om deze veranderingen redelijk en proportioneel te houden.

Mobility licenseplate

Mail of bel ons
We helpen graag

085 48 71 441 info@mobilityservice.nl